Największym przywilejem jest służba osobom wymagającym wsparcia drugiej osoby.

Zakres działalności zespołów terapeutyczno - opiekuńczych

Celem nadrzędnym pracy Działu jest zapewnienie właściwego zakresu usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających zgodnego ze standardami.

 

Rodzaj zajęć i metody pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

2 pokoje mieszkalne jednoosobowe

12 pokoi mieszkalnych dwuosobowych

18 pokoi mieszkalnych trzyosobowych

 

Każdy z mieszkańców może według własnego pomysłu zaakcentować swoją indywidualność w pokoju poprzez zaaranżowanie pokoju np. w rodzinne fotografie, ozdoby przez siebie wykonane.

Na co dzień mieszkańcy spędzają czas w salach dziennego pobytu, pracowniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Aktywizacja mieszkańców odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości życia.

 

Mieszkańcy Domu objęci są indywidualnymi planami wsparcia - dzięki którym możliwie jest osiągnięcie jak największego poziomu samodzielności (w głównej mierze doskonalenie czynności samoobsługowych).

Duże znaczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma stymulacja wielozmysłowa.

 

Kolejnym celem zadań Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych jest uspołecznienie mieszkańców.

W harmonogramie pracy Działów nieodłącznym elementem jest organizacja imprez okolicznościowych, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

 

Wśród imprez organizowanych na terenie Domu należy wskazać:

 • co miesięczne świętowanie urodzin mieszkańców,
 • uroczystości o tematyce religijnej,
 • imprezy plenerowe,
 • imprezy sportowe,
 • zabawy muzyczne,
 • imprezy kalendarzowe,
 • wycieczki.

Mając na uwadze duchowe dobro mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej jest realizowana posługa duchowa/działalność duszpasterska.

W ramach Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych zespół terapeutyczno - opiekuńczy realizuje zadania rehabilitacyjno - medyczne i indywidualne potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”.

W ramach działalności Domu prowadzone są:

 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • terapia wspierająca,
 • terapia zajęciowa,
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
 • terapia  Snoezelen z użyciem wyposażenia sali doświadczania świata,
 • rehabilitacja (działania usprawniające w zależności od możliwości mieszkańca w zakresie ćwiczeń czynnych, biernych, czynno-biernych, oporowych, samowspomaganych, redresyjnych, przyłóżkowych, z przyrządami, w kabinie UGUAL),
 • masaż leczniczy,
 • masaż z użyciem aparatury „Aquavibron”,
 • trening relaksacyjny,
 • trening ekonomiczny,
 • bajkoterapia,
 • dogoterapia,
 • choreoterapia,
 • spacery, wycieczki, wyjazdy, wyjścia do miejsc kulturalno - oświatowych,
 • zajęcia aktywizujące,
 • zajęcia edukacyjne,
 • wydarzenia o charakterze sportowym , zajęcia ruchowe, zawody, spartakiady,
 • aktywizacja społeczna uwzględniająca możliwości i zainteresowania mieszkańców.

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych
wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańca
z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych możliwości, wykonywanych pod nadzorem bezpośrednio wykwalifikowanego personelu - odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcom Domu zagwarantowano stały kontakt  z psychologiem, którzy dokonuje diagnozy, udziela porad i prowadzi terapię specjalistyczną.

Oddziaływania terapeutyczne mają na celu

 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych;
 • nabywanie samodzielności w codziennej egzystencji;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych.

Wskaźniki terapeutyczne i edukacyjne prezentowane są poprzez:

 • prowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą;
 • udział w życiu społecznym w formie organizowanych spotkań integracyjnych.

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” jest w trakcie nawiązywania długoterminowej kooperacji z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego w celu poprawy kondycji zdrowotnej, mieszkańców tj.

 • projekt zajęć na basenie;
 • projekt wspomagający - hipoterapia;
 • projekt poznawczy - bowling.

Zgodnie ze schematem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w ramach Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych powołano III zespoły terapeutyczno - opiekuńcze

 

III Działy Opiekuńczo - Terapeutyczne sprawują opiekę nad 80 mieszkańcami. Mężczyźni i chłopcy z różnym stopniem niepełnosprawności zamieszkują pierwsze piętro, natomiast drugie piętro zostało zaadoptowane na pomieszczenia dla kobiet oraz dla mieszkańców z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

W Domu rozprzestrzenia się  duch domowego ogniska -  ciepła rodzinnego, sprzyjający rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu mieszkańców.

Podejmowane przez Dom działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację społeczną, zapobieganie izolacji, udział w życiu społecznym i kulturalnym.

Nabywanie nowych umiejętności wpływa pozytywnie na postrzeganie własnej osoby, dodaje pewności siebie i umacnia poczucie własnej wartości.