W ramach Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych zespół terapeutyczno - opiekuńczy realizuje zadania rehabilitacyjno - medyczne i indywidualne potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa”.

W ramach działalności Domu prowadzone są:

 • całodobowa opieka pielęgniarska,
 • terapia wspierająca,
 • terapia zajęciowa,
 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
 • terapia  Snoezelen z użyciem wyposażenia sali doświadczania świata,
 • rehabilitacja (działania usprawniające w zależności od możliwości mieszkańca w zakresie ćwiczeń czynnych, biernych, czynno-biernych, oporowych, samowspomaganych, redresyjnych, przyłóżkowych, z przyrządami, w kabinie UGUAL),
 • masaż leczniczy,
 • masaż z użyciem aparatury „Aquavibron”,
 • trening relaksacyjny,
 • trening ekonomiczny,
 • bajkoterapia,
 • dogoterapia,
 • choreoterapia,
 • spacery, wycieczki, wyjazdy, wyjścia do miejsc kulturalno - oświatowych,
 • zajęcia aktywizujące,
 • zajęcia edukacyjne,
 • wydarzenia o charakterze sportowym , zajęcia ruchowe, zawody, spartakiady,
 • aktywizacja społeczna uwzględniająca możliwości i zainteresowania mieszkańców.

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych
wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańca
z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych możliwości, wykonywanych pod nadzorem bezpośrednio wykwalifikowanego personelu - odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcom Domu zagwarantowano stały kontakt  z psychologiem, którzy dokonuje diagnozy, udziela porad i prowadzi terapię specjalistyczną.

Oddziaływania terapeutyczne mają na celu

 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych;
 • nabywanie samodzielności w codziennej egzystencji;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych.

Wskaźniki terapeutyczne i edukacyjne prezentowane są poprzez:

 • prowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą;
 • udział w życiu społecznym w formie organizowanych spotkań integracyjnych.

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” jest w trakcie nawiązywania długoterminowej kooperacji z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego w celu poprawy kondycji zdrowotnej, mieszkańców tj.

 • projekt zajęć na basenie;
 • projekt wspomagający - hipoterapia;
 • projekt poznawczy - bowling.